Hållbarhets- och miljösektionen

Hållbarhets- och miljösektionen ansvarar för att Klubben håller en standard i arbetet med hållbarhet och miljö så att klubben kan behålla sin hållbarhets- och miljöcertifiering, samt bidra till förbättringar där vi kan påverka.

Visionen är att vi skall bidra till en ekologisk och resursmässig hållbar utveckling samtidigt som vi skall erbjuda golfspel som motsvarar höga krav, se mera i Hållbarhets- och Miljöpolicy.

Hållbarhets- och miljösektionen består av ordförande, klubbchef, banchef och  ytterligare medlemmar.

Dessa är för 2023:

Sektionsordförande, vakant
Marcus Bergmar, Banchef

Ivar Lundbergh

Bo Derke
Specialist växter: Gösta Thorn

 

Certifieringen sker genom Golf Environment Organisation, GEO. Första certifieringen har skett 2019‑07‑24 och kommer sedan att omprövas vart tredje år.

Sektionen tar fram ett förslag till Hållbarhets- och miljöplan, som sedan fastställs av styrelsen.

För aktuell plan se Hållbarhets- och Miljöpolicy.

Dokumentet utformning styrs till stor del av det verktyg som GEO tagit fram och som vi använder för certifieringen.

Ytterligare verktyg är Reddibo, ett verktyg som används framför allt av banchefen, se Reddibo i fillistan nedan.